Zapraszamy do udziału w konkursie „20 lat Aquaparku Brzeg”
03.02.2017

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że rok 2017 jest ważnym rokiem w działalności naszego obiektu. Równo 20 lat temu, w 1997 roku, mogli Państwo po raz pierwszy skorzystać z naszych usług. W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa wiele atrakcji, które będziemy oferować każdego 20. dnia miesiąca. Jedną z takich atrakcji jest konkurs dla naszych Klientów.
Nagrodami w konkursie są zniżki na wstęp do Aquaparku, a raz w miesiącu będzie losowany bon towarowy o wartości 100 zł.
Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić kupon, prawidłowo odpowiedzieć na pytanie podane na kuponie, podać swoje dane i wyrazić zgodę na ich przetwarzanie oraz otrzymywanie informacji związanych z działalnością Krytej Pływalni i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Kupony są dostępne w kasie na Krytej Pływalni oraz w brzeskich gazetach.
Zapraszamy do nas i do udziału w zabawie.
 
 
 
REGULAMIN KONKURSU „20 LAT AQUAPARKU BRZEG”
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich przeprowadzany jest konkurs promocyjny „20 lat Aquaparku Brzeg” zwany dalej Konkursem.
§2
Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzegu – jednostka organizacyjna Gminy Brzeg, z siedzibą przy ul. Sportowa 1, 49-304 Brzeg zwany dalej Organizatorem.
§3
Konkurs urządzany jest na terenie miasta Brzeg w obiekcie krytej pływalni Aquapark Brzeg, ul. Wrocławska 11, 49-300 Brzeg zwanym dalej Aquaparkiem.
§4
Niniejszy Konkurs urządzany jest na podstawie niniejszego regulaminu zwanego dalej Regulaminem.
§5
Konkurs rozpoczyna się dnia 1 lutego 2017 roku i ostatecznie kończy w dniu 30 listopada 2017 roku, który jest też ostatecznym dniem zakończenia procedury reklamacyjnej.
§6
1. Nagrodami w konkursie są:
a) Nagrody natychmiastowe w postaci prawa do 50% zniżki przy zakupie wejściówki jednorazowej lub prawa do zniżki w wysokości 10,00 złotych przy zakupie abonamentowych kart wstępu.
b) Nagroda miesiąca w postaci bonu towarowego o wartości 100,00 złotych dla osoby, która jako klient spędzi na pływalni największa ilość czasu w danym miesiącu. Czas pobytu na pływalni rejestrowany będzie przez ESOK (Elektroniczny System Obsługi Klienta).
UCZESTNICY KONKURSU I JEGO PRZEBIEG
§7
1. Uczestnikiem Konkursu zwanym dalej Uczestnikiem,  na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna będąca obywatelem Polski, która w terminie określonym w § 5 Regulaminu wypełni Kartę zgłoszenia do Konkursu, odpowie prawidłowo na zamieszczone tam pytanie i zgłosi się do kasy Aquaparku i złoży tam Kartę zgłoszenia.
2. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, krewnych i powinowatych drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie:
a) osoby, która podała nieprawdziwe dane osobowe lub która podała fikcyjne adresy email lub też podała przypadkowe adresy email innych osób
b) osoby prowadzącej działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu,
c) osoby, która w związku z udziałem w Konkursie podejmuje działania sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
§8
1. Pracownik kasy Aquaparku weryfikuje poprawność wypełnienia Karty zgłoszenia i udzielonej odpowiedzi. Na tej podstawie przyznaje prawo do nagrody natychmiastowej.
2. Nagroda natychmiastowa musi być zrealizowana zaraz po oddaniu Karty zgłoszeń w kasie Aquaparku.
§9
1. Nagroda miesiąca będzie przyznawana raz w miesiącu, w terminie do 10 dni po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy. Zdobywca nagrody zostanie ogłoszony na stronach internetowych Organizatora oraz zostanie poinformowany przez Organizatora SMS-em i mejlem. Sposób odbioru Nagrody miesiąca ustalony zostanie ze zdobywcą tej nagrody. 
§10
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
2. Uczestnik nie może żądać zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.
3. Uczestnik nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.
4. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody – w tym przypadku nagrody przechodzą na własność Organizatora.
REKLAMACJE
§11
1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez cały czas trwania Konkursu oraz po jej zakończeniu, nie później niż do dnia 8 grudnia 2017 roku.
2. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje sporządzone w formie pisemnej przesłane listem poleconym na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 1, 49-304 Brzeg. Za datę wniesienia reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego.
3. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie później niż do dnia 23 grudnia 2017 roku (włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji).
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§12
Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek innych materiałach, w szczególności w materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter pomocniczy.
Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na stronie www Organizatora www.mosir.brzeg.pl  , a także w siedzibie Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu z ważnych powodów, w każdym czasie, w szczególności do przedłużenia, skrócenia lub zawieszenia Konkursu.
Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków uczestniczenia w Konkursie.
W przypadku zmian w Regulaminie Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników na 3 dni przed dokonaniem zmiany, umieszczając odpowiednie informacje na stronie www Organizatora www.mosir.brzeg.pl.

[powrót] [drukuj]


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013
"inwestujemy w Twoją przyszłość"

Regionalne Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Brzegu Copyright © 2010