Rusza budowa stadionu w Brzegu
08.03.2010

26 lutego br. w brzeskim ratuszu uroczyście podpisano umowę na budowę Regionalnego Centrum Sportowo Rekreacyjnego w Brzegu  przebudowa boisk z zapleczem. Ze strony Gminy Miasta Brzegu podpis na umowie złożył burmistrz Wojciech Huczyński, natomiast ze strony wykonawcy Tadeusz Chodorowski, prezes WROBIS SA.

Przypomnijmy, że w wyniku procedury przetargowej, ww. zadanie zrealizuje konsorcjum firm, w skład którego wchodzą : Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 2 WROBIS S.A. z siedzibą we Wrocławiu - Lider Konsorcjum, TAMEX Obiekty Sportowe S.A. z siedzibą w Warszawie - Partner Konsorcjum, Energy Investors Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie - Partner Konsorcjum, Zakres zadania obejmuje: - przebudowę istniejącego stadionu piłkarskiego, - budowę dwóch boisk treningowych, - budowę budynku klubowego wraz z instalacjami, - budowę dwóch pawilonów zaplecza sportowego wraz z instalacjami, - przebudowę budynku biurowego na socjalny wraz z instalacjami, - budowę parkingów, - budowę dojść i dojazdów, - budowę ogrodzenia, - budowę trybun stadionu wraz z sanitariatami wyposażonymi w instalacje, - budowę sieci gazowej, sieci cieplnej, sieci energetycznej wraz z oświetleniem, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przeciwpożarowej, nawodnień i odwodnień oraz przebudowę linii kablowej 15kV, - budowę przyłącza wody na działce nr 8/2 i 16, kanalizacji sanitarnej na działce nr 8/2 i 313, kanalizacji deszczowej na działkach nr 8/2 i 16, oraz przyłącza gazowego na działce nr 8/2 i 16, - rozbiórkę jednokondygnacyjnego pawilonu sportowego, jednokondygnacyjnego pawilonu sanitarnego oraz ogrodzenia, - rozbiórkę trybun przy głównej płycie boiska, - dostawę maszyn do pielęgnacji boisk, - dostawę i montaż pierwszego wyposażenia w obiektach kubaturowych, - promocję projektu. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty w terminie nie dłuższym niż osiem miesięcy od dnia podpisania umowy. Kwota przeznaczona na ww. zadanie (wraz z nadzorem inwestorskim i autorskim) wynosi 29.798.017,07 zł, z czego 10.397.015,48 zł pochodzić będzie z dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013. Przekazanie placu budowy nastąpiło 1 marca 2010 r. na stadionie miejskim w Brzegu.

[powrót] [drukuj]


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013
"inwestujemy w Twoją przyszłość"

Regionalne Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Brzegu Copyright © 2010